ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАН АЖИЛЛАЖ БАЙНА

Онцгой байдлын Ерөнхий газрын даргын 2019 онд баталсан Газрын тосны бүтээгдэхүүн хадгалдаг, борлуулдаг аж ахуй нэгж байгууллагад төлөвлөгөөт болон гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт явуулах тухай удирдамжийн дагуу Гамшгаас хамгаалах тухай, Галын аюулгүй байдлын тухай хууль тогтоомж, Гамшгаас хамгаалах болон гал түймрийн улсын хяналтын дүрэм, галын аюулгүй байдлын стандарт норм, нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг газрын тосны бүтээгдэхүүн хадгалдаг борлуулдаг байгууллагуудын барилга байгууламжид болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор зохион байгуулан ажиллаж байна.

scroll to top