АЛБА ХААГЧДААР БАТАЛГАА ГАРГУУЛЛАА.

Тус газраас Онцгой байдлын байгууллагаас 2020 онд дэвшүүлсэн зорилтын хүрээнд Булган аймгийн Цагдаагийн газар, Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газартай хамтран “Төрийн алба хаагчийн сахилга ёс зүй, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн чадавхийг дээшлүүлэх” сэдэвт сургалт зохион байгуулж алба хаагчдаар “Сахилга, ёс зүй, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дүрэм” зөрчихгүй гэх баталгаа гаргуулж ажиллаа.

scroll to top